Anna Adamik

Anna Adamik

dr hab.

Konsultacje

 • Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17


   B17pok. 3.26.  

  Studenci składający Sprawozdania z Praktyk mogą wrzucać zdalnie sprawdzane przeze mnie dokumenty do skrzynki zawieszonej przed salą 3.26.


   B17 room 3.26
  Students submitting Internship Reports can drop documents checked by me remotely into the box hung in front of room 3.26 .

 • Konsultacje jednorazowe

  Dzień Miesiąc Rok Początek Koniec Semestr Miejsce (budynek, pokój) Opis
  12 Wrzesień 2023 12:00 14:00 2022/23 L pok. 3.26
 • Więcej o mnie

 •  

  Funkcje pełnione na Wydziale i w Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny „Nauki o Zarządzaniu i Jakości”
  • Wydziałowy Koordynator ds. PBL
  • Wydziałowy koordynator obszaru badawczego „Technologia w zarządzaniu organizacją”
  • Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich
  •  Wydziałowy Koordynator Specjalnych Programów Praktyk „Diamentowa, Bursztynowa i Szmaragdowa Praktyka”
  • Członek Rady Programowej programu E2TOP (Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Program)
  • Wykładowca i promotor w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej

  Funkcje pełnione poza Uczelnią:

  • Redaktor Naczelny czasopisma Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic Sciences Review.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Członek SOOIPP
  • Członek EBES
  • Członek Rady Głównych Badaczy i Promotorów w międzynarodowym konsorcjum "Sapiens Network

   

  Obszary badawcze:


  Obszary badawcze/obszary dyplomowania

   


  Wybrane publikacje

  1

  Wyzwania zarządzania organizacjami w erze sieci, globalizacji, Industry 4.0., Smart World

  1. Adamik A., Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0, [in:] “Management Issues”; Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0, 2019; 17 (2(82),pp. 13-31,

  2. Adamik A., Nowicki M., Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0., Proceedings of the International Conference on Business Excellence 2018, 10–24, DOI: 10.2478/picbe-2018-0003

  3.  Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0; Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, serie: Eurasian Studies in Business and Economics; Volume 2, Mehmet HuseyinBilgin, HakanDanis (Ed.), Springer, Cham, 2020,

  4.Adamik A., Nowicki M. (2020) Barriers of Creating Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0: Conclusions from International Experience. In: Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (eds) Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 3-42

  2

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w erze  Industry 4.0

  1. Adamik A.,Nowicki M., Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0, “Sustainability” 2019, 11(18), 4954; https://doi.org/10.3390/su11184954;

  2. Adamik Anna, Bakalarczyk Sebastian, Socially responsible innovativeness – Good practices and their effectiveness exemplified by KGHM W: International cases on innovation, knowledge and technology transfer , Center for Technology Transfer UŁ, Łódź 2014, s. 285-309;

  3

  Tworzenie, specyfika i problemy zarządzania w różnych typach organizacji np.
  -organizacjach przyszłości.
  – opartych na współpracy,
  – małych i średnich przedsiębiorstwach
  – przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych różnych wielkości i branż
  – organizacjach publicznych, społecznych, militarnych itp.

  1. Adamik A., Szymańska K., Evolution towards an open organization – a challenge or a necessity?, Entrepreneurship and Management, University of Social Sciences Publishing House, 2018, Volume XIX, Issue 6, part 2, p. 195-210,

  2. Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0; Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, serie: Eurasian Studies in Business and Economics; Volume 2, Mehmet HuseyinBilgin, HakanDanis (Ed.), Springer, Cham, 2020,

  3. Adamik. A., Zakrzewska-Bielawska A., Rozwój przedsiębiorstw High-tech [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa, 2014, s.11-65

  4. Adamik. A. , Zakrzewska-Bielawska A., Dynamika relacjikoopetycyjnych przedsiębiorstw High-Tech [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa, 2014, s.251-281

  5.Adamik A. Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr. 366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 15-28

  6.Adamik A., Znaczenie partnerstwa strategicznego w procesach budowy konkurencyjności firm rodzinnych,[w:] Ł. Sułkowski, A. Mariański (red.) Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa, 2017, tom XVIII, zeszyt 6, część II, s. 97-117

  7.Adamik A. Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015

  8. Adamik A., Szymańska K., The technological entrepreneurship capacity and partnering as elements of an open culture of small and medium-sized enterprises: case study of Poland [in:] M.H. Bilgin, H. Danis, (Eds.) Entrepreneurship, Business and Economics, vol. 1, Eurasian Studies in Business and Economics, Vol. 3/1 Proceedings of the 15th Eurasian Business and Economics Society Conference, Springer, 2016, s. 103-113

  4

  Współpraca przedsiębiorstw w procesach podnoszenia ich konkurencyjności (co-creation, koopetycja, strategic partnering, itp.)

  1. Adamik A., Nowicki M., Co-creating value in the era of Industry 4.0, Entrepreneurship and Management, University of Social Sciences Publishing House, 2018, Volume XIX, Issue 6, part 1, p. 23-39

  2. Adamik A. Nowicki M., Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej, [w:] J. Szostak (red) Strategie przedsiębiorstw w sieci, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19/2017, s. 85-101

  3. Adamik A. (2015a), “Partnerstwo substanowiące, kontraktowe i kontekstowe – zachowania kluczowe dla nowoczesnych organizacji”, in:I. Bednarska-Wnuk, J. M. Michalak, I.Świątek-Barylska(Eds.) Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015,pp.9-25

  5

  Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania np. benchmarking, TBM, lean management

  1. M. Ratajczak-Mrozek, A. Adamik, M. Najda-Janoszka, P. Wróbel, T. Stefaniuk, R. Niedbał, Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, TNOIK “Dom Organizatora” Toruń, 2016

  2. Adamik A, Benchmarking[w:] K. Szymańska (red.) Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 50-67

  3. Adamik A, Lean Management [w:] K. Szymańska (red.) Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 128-147

  4. Adamik A, Time Based Management[w:] Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 355- 369

  6

  Zarządzanie strategiczne i operacyjne w organizacjach  różnych typów i wielkości

  1. Adamik A., Nowicki M., Szymańska K., Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamisationof the competitive advantage of companies,Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society,. Volume 13: Issue 2,2018,p.880–896

  2. Adamik A. Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015

  3. Adamik A., Wybrane paradoksy partnerstwa strategicznego MŚP, [w:] Strategie. Procesy i praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Nr 420, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016,s. 11-26

  7

  Podnoszenie konkurencyjności i budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza

  1. Adamik A., Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0, [in:] “Management Issues”; Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0, 2019; 17 (2(82),pp. 13-31, DOI: 10.7172/1644-9584.82.1

  2. Nowicki M, Adamik A. Relacje międzyorganizacyjne na realnej i wirtualnej płaszczyźnie działania jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, ,[w:] Ł. Sułkowski, A. Mariański (red.) Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych,”Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa, 2017, tom XVIII, zeszyt 12, część 1, s. 133-149

  3. Adamik A., The mechanism of building competitiveness through strategic partnering [in:] Management, University of Zielona Góra, 2016, vol. 20, no. 1, s. 292-310;

  8

  Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw

  1. Adamik A., Inteligencja organizacji w erze IR 4.0, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,2018, 161, s.81-99, ISSN 1234-8872

  2. Adamik A., Mapowanie wiedzy o kapitale relacyjnym na przykładzie partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 24/2017, s.37-51,

  3. Adamik A., Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, “Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec 2017, 3 (368) tom 1, s. 5-17

  1, s. 5-17

   

    
 • Publikacje

  2023

  Model Biznesu w środowisku SMART WORLD

  Adamik A., Grabowska S., Saniuk S. (2023) Model Biznesu w środowisku SMART WORLD, PWE, Warszawa

  2022

  Energy Oriented Concepts and Other SMART WORLD Trends as Game Changers of Co-Production—Reality or Future?

  Adamik, Anna, Michał Nowicki, and Andrius Puksas. 2022. "Energy Oriented Concepts and Other SMART WORLD Trends as Game Changers of Co-Production—Reality or Future?" Energies 15, no. 11: 4112. https://doi.org/10.3390/en15114112


  2022

  Mapping the maturity of SMART WORLD trends as a tool for developing business excellence and reducingorganizational complexity”, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society

  Adamik, A., Ghinea, V. M., Ghinea, M., Nowicki, M. (2022), “Mapping the maturity of SMART WORLD trends as a tool for developing business excellence and reducing organizational complexity”, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, Vol. 17,No. 2, pp. 193-219, DOI: 10.2478/mmcks-2022-0011

  2021

  Involvement in Renewable Energy in the Organization of the IR 4.0 Era Based on the Maturity of Socially Responsible Strategic Partnership with Customers—An Example of the Food

  Adamik, A., Liczmańska-Kopcewicz, K., Pypłacz, P., & Wiśniewska, A. (2021). Involvement in Renewable Energy in the Organization of the IR 4.0 Era Based on the Maturity of Socially Responsible Strategic Partnership with Customers—An Example of the Food Industry. Energies15(1), 180. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/en15010180


  2021

  Smart Organizations as a Source of Competitiveness and Sustainable Development in the Age of Industry 4.0: Integration of Micro and Macro

  Adamik, A., Sikora-Fernandez, D., (2021). Smart Organizations as a Source of Competitiveness and Sustainable Development in the Age of Industry 4.0: Integration of Micro and Macro Perspective, Energies 14, no. 6: 1572. https://doi.org/10.3390/en14061572;


  2020

  SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0

  Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0; Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, serie: Eurasian Studies in Business and Economics; Volume 2, Mehmet HuseyinBilgin, HakanDanis (Ed.), Springer, Cham, 2020,

  2020

  Barriers of Creating Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0: Conclusions from International Experience

  Adamik A., Nowicki M. (2020) Barriers of Creating Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0: Conclusions from International Experience. In: Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (eds) Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 3-42

  2019

  Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0

  Adamik A.,Nowicki M., Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0, “Sustainability” 2019, 11(18), 4954; https://doi.org/10.3390/su11184954;

  2019

  Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0

  Adamik A., Creating of competitive advantage in the age of INDUSTRY 4.0, [in:] “Management Issues”; Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0, 2019; 17 (2(82),pp. 13-31,

  2018

  Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0

  Adamik A., Nowicki M., Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0., Proceedings of the International Conference on Business Excellence 2018, 10–24, DOI: 10.2478/picbe-2018-0003

  2018

  Evolution towards an open organization – a challenge or a necessity?,

  Adamik A., Szymańska K., Evolution towards an open organization – a challenge or a necessity?, Entrepreneurship and Management, University of Social Sciences Publishing House, 2018, Volume XIX, Issue 6, part 2, p. 195-210,

  2018

  Inteligencja organizacji w erze IR 4.0

  Adamik A., Inteligencja organizacji w erze IR 4.0, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,2018, 161, s.81-99, ISSN 1234-8872

  2018

  Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages

  Adamik A., Nowicki M., Szymańska K. (2018), Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages, Management & Marketing, Vol. 13(2), pp. 880-896.


  2017

  Mapowanie wiedzy o kapitale relacyjnym na przykładzie partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw

  Adamik A., Mapowanie wiedzy o kapitale relacyjnym na przykładzie partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 24/2017, s.37-51,

  2017

  Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne,

  Adamik A., Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, “Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec 2017, 3 (368) tom 1, s. 5-17

  2016

  The mechanism of building competitiveness through strategic partnering

  Adamik A, The mechanism of building competitiveness through strategic partnering [in:] Management, University of Zielona Góra, 2016, vol. 20, no. 1, s. 292-310; ISSN 1429-9321;


  2016

  The technological entrepreneurship capacity and partnering as elements of an open culture of small and medium-sized enterprises: case study of Poland

  Adamik A., Szymańska K., The technological entrepreneurship capacity and partnering as elements of an open culture of small and medium-sized enterprises: case study of Poland [in:] M.H. Bilgin, H. Danis, (Eds.) Entrepreneurship, Business and Economics, vol. 1, Eurasian Studies in Business and Economics, Vol. 3/1 Proceedings of the 15th Eurasian Business and Economics Society Conference, Springer, 2016, s. 103-113

  2015

  Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP

  Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź


  2014

  Socially responsible innovativeness – Good practices and their effectiveness exemplified by KGHM

  Adamik Anna, Bakalarczyk Sebastian, Socially responsible innovativeness – Good practices and their effectiveness exemplified by KGHM W: International cases on innovation, knowledge and technology transfer , Center for Technology Transfer UŁ, Łódź 2014, s. 285-309;

  • Pierwszy dostęp do strony
   piątek, 2 września 2011, 15:18 (12 lata 24 dni)
  • Ostatni dostęp do strony
   czwartek, 1 czerwca 2023, 15:48 (113 dni 23 godzin)