Anna Stankiewicz-Mróz

Anna Stankiewicz-Mróz

dr hab.

Profile fetched from WOIZ
See original profile
Country
Poland
City/town
Łódź
Affiliation at
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

About me

ORCID ID :orcid.org/0000-0003-4778-6672 

Obszary badawcze:

 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • interlocking dyrektorski
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przywództwo organizacyjne
 • zachowania organizacyjne
 • kultura organizacyjna 
 • ekonomia społeczna

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży
 • V-ce przewodnicząca Kapituły Certyfikacji Menedżerów województwa łódzkiego
 • Opiekun SKN " Experience"
 • Członek Rady Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa (Oddział Łódź)
 • Członek Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej województwa łódzkiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Editorial Board Scientific Journal "Social Economics"
Research areas:
 • mergers and acquisitions  (M&A)
 • director interlocking
 • human resouce management
 •  leadership,
 • organizational behavior
 • organizational culture
 • social economy

Faculty and University roles:

 • Manager of the postgraduate course in Managing the Competence of Sales Managers
 • Vice-President of the Chapter for Certification of Managers of the Łódź Voivodeship
 • Supervisor of the Scientific Circle of Human Resources Management "Experience"
 • Members of the Management and Production Engineering Faculty Council

External roles:

 • Board Member of the Scientific Society for Organization and Management (Branch of Lodz)
 • Member of the Regional Committee for Social Economy
 • Member of the Polish Economic Society
 • Member of the Editorial Board Scientific Journal "Social Economics"
Scientific activity

Publications
Scientific activity
Publications
Patents
Scientific activity
Patents
Other
Scientific activity
Other

Didactic activity

For students
Didactic activity
For students
Consultations
Didactic activity
Consultations
Other
Didactic activity
Other