Joanna Kopania

Joanna Kopania

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 W pracy naukowo-badawczej zajmuję się szeroko pojętą ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną przed hałasem:
 • w środowisku przemysłowym (maszyny, urządzenia, elementy instalacyjne, stanowiska pracy);
 • w przepływie (instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, wentylatory, przepustnice, regulatory, kratki, nawiewniki, czerpnie, itp.);
 • środowiskowym (hałas komunikacyjny, analizy i mapy akustyczne, strategie redukcji hałasu).

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik Laboratorium LabNOISE;
 • Członek Rady Kierunków Studiów Business Studies i Master of Business Studies;
 • Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego  and European Acoustics Association;
 • Członek The European Regional Science Association (ERSA) w ramach Regional Science Association International (RSAI).


 

I am a researcher, experimenter and pro-academic, inspired by nature in my scientific work.
I do research about environmental protection and sustainable development, with special attention to noise protection.
I focus on the following issues:

 • noise in the industrial environment (machines, devices, installation elements, workstations);
 • noise in the flow (ventilation and air-conditioning systems, fans, dampers, regulators, grilles, diffusers, air intakes, etc.);
 • environmental noise (communication noise, acoustic analyses and maps, noise reduction strategies).
Faculty and University roles:
 • Head of the LabNOISE Laboratory.
 • Member of the Board of Discipline: Mechanical Engineering.
 • Member of the Board of Studies: Business Studies and Master of Business Studies.

External roles:

 • Member of the Polish Acoustic Society and European Acoustics Association.
 • Member of The European Regional Science Association (ERSA) as part of the Regional Science Association International (RSAI).

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne